Rekreačné poukazy

16.1.2019

Portál SlovenskaDovolenka.sk vám ponúka stráviť dovolenku v chate alebo chalupe na Slovenku pričom vystavené účtovné doklady môžete použiť na preukázanie oprávnených výdavkov v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie príspevku na rekreáciu v zmysle §152a Zákona č. 311/2001 Z.z.

Národná rada SR schválila v októbri 2018 príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“ s platnosťou od 1. januára 2019.

Príspevky na rekreáciu upravuje Zákon č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v paragrafe 152 a. Povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov má ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov. Za zamestnanca sa v tomto prípade považujú nielen zamestnanci v trvalom pracovnom pomere ale aj dohodári (ľudia pracujúci na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Príspevok na rekreáciu je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi (na základe jeho žiadosti), ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Výška príspevku dosahuje až 55% oprávnených výdavkov, najviac však 275 EUR za kalendárny rok. Zamestnanec s kratším pracovným pomerom má nárok na príspevok na rekreáciu úmerný kratšiemu pracovnému času.

Oprávnenými výdavkami sú:
1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania
2. pobytový balík obsahujuci ubytovania najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby súvisiace s rekreáciou
3. ubytovanie na najmenej dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby alebo
4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela a dieťa. Zamestnanec preukazuje výdavky zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

§152a Zákona č. 311/2001 Z.z v (platný od 1.1.2019):

Rekreácia zamestnancov

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

(3) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

(4) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

(5) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

(6) Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Team portálu SlovenskaDovolenka.sk

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922