Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre prenájom nehnuteľností spoločnosti HolidayREAL, s.r.o. (ďalej iba AH) upravujú vzájomné vzťahy medzi AH, majiteľom prenajímanej nehnuteľnosti (ďalej iba Majiteľ) a konečným zákazníkom (ďalej iba Zákazník) v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetky strany.

Majitelia prenajímaných nehnuteľností majú právo stanoviť odlišné podmienky prenajímania vlastných nehnuteľností od týchto Všeobecných podmienok, pričom tieto rozdiely sú platné iba pre konkrétnu nehnuteľnosť a musia byť zverejnené v elektronickom katalógu na stránke príslušnej nehnuteľnosti, inak sú platné tieto Všeobecné podmienky.

I. Úvodné ustanovenia

 1. AH poskytuje sprostredkovateľské služby pre právnické i fyzické osoby. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov môžu používať tieto služby iba prostredníctvom a v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 2. Sprostredkovateľský vzťah medzi Zákazníkom a AH vzniká na základe úplne vyplnenej „Objednávky prenájmu“ prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej adrese https://slovenskadovolenka.sk/.

II. Nehnuteľnosti na prenájom

 1. Vybavenie každého objektu je popísané v jeho opise v elektronickom katalógu na webovej stránke https://slovenskadovolenka.sk/. Podrobné informácie o vybavenosti objektu poskytne AH na vyžiadanie.
 2. Maximálny počet ubytovaných osôb je stanovený súčtom počtu lôžok a prísteliek. Ubytovanie viac osôb ako je maximálny počet osôb je možný iba po súhlase  Majiteľa.
 3. Minimálna dĺžka prenájmu je stanovená Majiteľom individuálne pre každý objekt.

III. Ceny služieb

 1. V elektronickom katalógu sú uvedené ceny nájmov vrátane „Provízie AH od Majiteľa“.
 2. Ceny nájmov sú tvorené dohodou medzi AH a Majiteľom v závislosti na vybavenosti objektu a atraktivite lokality.
 3. Ceny prenájmov sa uvádzajú ako  pomerná cena za prenájom na jednu osobu na jeden deň, alebo ako cena prenájmu za celý objekt na jeden deň. Celková cena za prenájom je stanovená ako súčin pomernej ceny prenájmu  na jednu osobu na jeden deň, počtu osôb a počtu dní prenájmu, alebo ako súčin pomernej ceny prenájmu za celý objekt na jeden deň a počtu dní prenájmu.
 4. Ak je cena uvedená ako pomerná cena za prenájom na jednu osobu na jeden deň, AH má právo stanoviť minimálny počet osôb obsadenosti objektu. 
 5. Ceny prenájmov sa zvyčajne uvádzajú pre hlavnú sezónu, mimosezónu a Silvestrovský týždeň. Uvedené obdobia sa stanovujú individuálne pre každý objekt.
 6. Pokiaľ nie je v elektronickom katalógu uvedené inak, súčasťou ceny prenájmu je i primeraná spotreba všetkých energetických médií.
 7. Ak sa spotreba energetických médií hradí samostatne je táto skutočnosť uvedená v elektronickom katalógu. Spotreba energetických médií sa v tomto prípade  platí priamo Majiteľovi a nie je súčasťou celkovej ceny za prenájom.
 8. Rekreačný poplatok obci, poplatok za domáce zviera a platby za iné služby poskytované Majiteľom nie sú súčasťou celkovej ceny za prenájom a platia sa priamo Majiteľovi.
 9. Cena „Záloha na prenájom“ je tvorená súčtom „Zálohy pre majiteľa“ a „Provízie AH od Majiteľa“.
 10. AH si vyhradzuje právo zvýšenia ceny za prenájom nehnuteľnosti v prípade nepredvídateľných udalostí resp. pri zmene podmienok prenájmu.

IV. Organizácia prenájmov a platobné podmienky

 1. Po vybratí objektu Zákazník úplne a pravdivo vyplní objednávací formulár zverejnený v elektronickom katalógu.
 2. AH Zákazníkovi pošle „Potvrdenie o objednávke“ s fakturačnými údajmi na úhradu  „Zálohy na prenájom“, ktorá tvorí zvyčajne 50 % z celkovej ceny za prenájom.
 3. Úhrada Zálohy na prenájom sa vykonáva bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet AH.
 4. Ak nie je dohodnuté inak, AH má právo fakturovať zálohu na prenájom v deň odoslania „Potvrdenia o objednávke“ Zákazníkovi. Záloha je splatná do 7 pracovných dní.
 5. Po obdržaní Zálohy na prenájom na bankový účet AH bude Zákazníkovi poslaná „Faktúra-daňový doklad“ a „Informácie o prenájme“ s kontaktnými údajmi na Majiteľa (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt resp. e-mailová adresa).
 6. Pri nástupe na prenájom Zákazník zaplatí zvyšok ceny za prenájom priamo Majiteľovi.
 7. Majiteľ má právo pri nástupe na prenájom požadovať zloženie kaucie vo výške do 100,- EUR, resp. podľa hodnoty uvedenej v elektronickom katalógu. Kaucia sa vracia v plnej výške pri ukončení prenájmu, pokiaľ nenastalo poškodenie objektu a jeho príslušenstva.
 8. Nástup na prenájom začína v deň začiatku prenájmu prevzatím objektu od Majiteľa resp. ním poverenou osobou v čase po 14 hodine.
 9. Prenájom končí v deň ukončenia prenájmu odovzdaním objektu Majiteľovi resp. jemu poverenej osobe do 10 hodiny.
 10. Zákazník je povinný pri ukončení prenájmu odovzdať objekt a príslušenstvo v takom technickom stave, v akom ho prebral pri nástupe na prenájom. Pokiaľ tak nevykoná, Majiteľ má právo na primeranú náhradu.
 11. Prenájmy typu „na poslednú chvíľu“ je možné zorganizovať telefonicky, alebo e-mailom.

V. Odstúpenie od objednávky a iné zmeny podmienok prenájmu

 1. Zákazník je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia sprostredkovateľského vzťahu.
 2. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku V, bod 1.
 3. Odstúpenie od objednávky a iné zmeny podmienok prenájmu v termíne po uplynutí lehoty podľa odseku V, bod 1 sú tvorené dohodou medzi Majiteľom a Zákazníkom, AH do tejto dohody nevstupuje.
 4. V prípade odstúpenia od objednávky, alebo inej zmeny podmienok prenájmu zo strany Zákazníka v termíne po uplynutí lehoty podľa odseku V, bod 1, Zákazník nemá právo na vrátenie „Provízie AH od Majiteľa“, nakoľko služba AH bola vykonaná, okrem prípadov kedy nastalo stornovanie objednávky zo strany AH.
 5. AH má právo odstúpiť od objednávky v prípade živelných a iných nepredvídateľných udalostí, ktoré by mohli ohroziť zdravie a životy ľudí resp. spôsobiť škody na majetku. V tomto prípade má Zákazník nárok na vrátenie „Provízie AH od Majiteľa“ bez nároku na iné ďalšie náhrady od AH.

VI. Reklamácie

 1. V prípade ak služby prenajímaného objektu neboli poskytnuté, alebo neboli poskytnuté v plnom rozsahu, Zákazník má právo reklamácie u Majiteľa a to priamo v mieste prenájmu, najneskôr však do termínu ukončenia prenájmu.
 2. Zákazník má právo reklamovať sprostredkovateľské služby AH.
 3. Po uplatnení reklamácie na sprostredkovateľské služby AH, je AH povinná najneskôr do 30 pracovných dní určiť spôsob vybavenia reklamácie.
 4. Po uplynutí lehoty na uplatnenie reklamácie má Zákazník právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. AH je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie.

VII. Zodpovednosti

 1. Majiteľ zodpovedá za dostupnosť vybavenia objektu príslušenstvom, ktoré je uvedené v elektronickom katalógu AH, za poskytnutie služieb uvedených v elektronickom katalógu AH, za technický a hygienický stav objektu a za dodržanie platných technických, bezpečnostných, požiarnych a hygienických noriem.
 2. Majiteľ zodpovedá za bezodkladné a pravdivé nahlasovanie zmien poskytovaných služieb a vybavenosti ubytovacích zariadení zástupcovi AH tak, aby tieto zmeny mohli byť včas zaznamenané v elektronickom katalógu.
 3. AH zodpovedá za včasné vyznačenie všetkých nahlásených zmien poskytovaných služieb a vybavenosti ubytovacích zariadení v elektronickom katalógu.
 4. Zákazník zodpovedá za správne využívanie objektu a jeho príslušenstva ktoré nespôsobí jeho poškodenie a za primeranú spotrebu energetických médií.

VIII.       Záverečné ustanovenia

 1. Zákazníci využívajú objednané služby na vlastné nebezpečie.
 2. AH nezodpovedá za úrazy, poškodenie zdravia, poškodenie alebo zničenie majetku, stratu a odcudzenie batožiny, škody na zdraví alebo majetku spôsobenej tretej strane, škody spôsobené živelnými či inými nepredvídateľnými udalosťami a ani za škody s nimi súvisiace počas pobytu v ubytovacom zariadení sprostredkovanom AH.
 3. V cene prenájmov sprostredkovaných prostredníctvom AH nie je zahrnuté žiadne poistenie. Pred nástupom na prenájom odporúčame uzavrieť vhodné poistenie resp. pripoistenie.
 4. AH nezodpovedá za neprevádzkyschopnosť kúpalísk, lyžiarskych vlekov reštaurácií či iných služieb, ktoré boli uvedené v elektronickom katalógu a ktoré nemohla AH predvídať.
 5. Zákazník potvrdzuje, že týmto podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu a bezvýhradne ich akceptuje. Uvedené skutočnosti zákazník potvrdí pri odosielaní elektronického objednávacieho  formulára zaškrtnutím príslušného checkboxu.
 6. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.01.2013.

Prajeme Vám príjemný a ničím nerušený pobyt!

HolidayREAL, s.r.o.
Pekárska 8369/23
917 01 Trnava

IČO:   46 801 995
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.
Číslo vložky: 30007/T                         

Mgr. Lenka Piovarčiová
tel. +421 902 406 922
email: kontakt@slovenskadovolenka.sk

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2
917 01 Trnava 1

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2021
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922