GDPR – OCHRANA SÚKROMIA

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali aby sme vám poskytli informácie o tom ako spracúvame Vaše osobné údaje keď komunikujete s Agentúrou HolidayREAL alebo navštívite portál slovenskadovolenka.sk z počítača, tabletu alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku služieb, dopyt alebo otázku na ubytovanie vo vybranom ubytovacom zariadení.

Osobné údaje sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Agentúra HolidayREAL spracúva vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a fakturačnú adresu. Tieto osobné údaje používame na účely doručovania dôležitých informácií/dokumentov týkajúcich sa Vami objednaných služieb ako aj na podpornú komunikáciu vo fáze spolupráce.

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem Agentúry HolidayREAL poskytovať vám dôležité informácie o Vami objednaných službách.

Agentúra HolidayREAL spracúva Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo aj na účely jej priradenia k Vašej objednávke, keď komunikujete so zástupcami Agentúry HolidayREAL. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť Vám kvalitnú službu/zákaznícku podporu.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVÁVANÉ PRI KOMUNIKÁCII

Keď komunikujete so zástupcami Agentúry HolidayREAL e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, môžeme zhromažďovať osobné údaje ako Vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu.

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVÁVANÉ PRI SPOLUPRÁCI

Ak si objednáte službu cez webový portál slovenskadovolenka.sk, Agentúra HolidayREAL zhromažďuje Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a telefónne číslo.

Ak platíte prevodom z bankového účtu spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo a číslo bankového účtu spracúvame, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie spolupráce alebo vykonanie opatrení pred spoluprácou na základe Vašej žiadosti.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste klient-objednávateľ prenájmu ubytovacieho zariadenia, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými Agentúra HolidayREAL uzatvorila zmluvu či spoluprácu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým ubytovacie zariadenia, zazmluvnená účtovnícka spoločnosť a orgány finančnej správy.

Ak ste klient-majiteľ ubytovacieho zariadenia, Vaše osobné údaje poskytujeme predovšetkým klientom-objednávateľom ubytovacieho zariadenia ako aj zazmluvnenej účtovníckej spoločnosti a orgánom finančnej správy.

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia vyplývajúceho z účinnej legislatívy, napr. platného predvolania, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu Agentúry HolidayREAL alebo jej časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému Vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme Vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania Vášho súhlasu.

WEBOVÉ TECHNOLÓGIE A ANALYTICKÉ SLUŽBY

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri Vašej návšteve našej lokality môžeme zhromažďovať určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať návštevníci prechádzajú po webovej lokalite www.slovenskadovolenka.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí najmä adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete.

Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu v našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality.

Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o Vašich návštevách na lokalitách a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenej reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite www.networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne Vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si Váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Služba Google Analytics môže byť používaná na sledovanie štatistík o lokalite a demografických informácií týkajúcich sa používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciách o zariadeniach, ktorými sa pripájajú na našu webovú lokalitu. Môžeme používať nástroj Google Search Console pre zistenie ako návštevníci nájdu naše webové stránky a pre optimalizáciu webového vyhľadávania. Tu nájdete informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Google Analytics.

SOCIÁLNE SIETE

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webovej lokalite slovenskadovolenka.sk a profile Agentúry HolidayREAL na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o Vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o Vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o Vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).

AKTUALIZÁCIE ZÁSAD A PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ v dolnej časti tejto stránky. Zmeny nadobúdajú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov na našom webovom sídle.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Zodpovednou osobou pre ochranu Vašich osobných údajov je Mgr. Lenka Piovarčiová na ktorú sa môžete obrátiť emailom na kontakt@slovenskadovolenka.sk. Ak ste s našou reakciou na Váš podnet neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, máte možnosť kontaktovať dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov.

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Agentúry HolidayREAL prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť či Agentúra HolidayREAL Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania,
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o Vás vedieme,
  • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali,
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Agentúry HolidayREAL k inému subjektu ak je to technicky možné,
  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania,
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), kontaktujte nás prosím na emailovej adrese kontakt@slovenskadovolenka.sk.

Aktualizované: 22.7.2018

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2019
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922