GDPR – OCHRANA SÚKROMIA

GDPR (General Data Protection Regulation) – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, upravuje taktiež ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov ako i práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali aby sme vám poskytli informácie o tom ako spracúvame Vaše osobné údaje keď komunikujete s portálom SlovenskaDovolenka.sk alebo navštívite portál slovenskadovolenka.sk z počítača, tabletu alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku služieb, dopyt alebo otázku na ubytovanie vo vybranom ubytovacom zariadení.

ZÁKLADNÉ POJMY

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

KTO SME

V zmysle Článku 4, ods. 7 Zákona 18/2018 Z.z. „Prevádzkovateľom“, ktorý spracúva osobné údaje je spoločnosť Clara Services, s. r. o. so sídlom Mikovíniho 9548/19 Trnava 917 02. Kontaktné údaje nájdete tu.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Portál SlovenskaDovolenka.sk spracúva vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a fakturačnú adresu. Tieto osobné údaje používame na účely doručovania dôležitých informácií/dokumentov týkajúcich sa Vami objednaných služieb ako aj na podpornú komunikáciu vo fáze spolupráce.

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem portálu SlovenskaDovolenka.sk poskytovať vám dôležité informácie o Vami objednaných službách.

Portál SlovenskaDovolenka.sk spracúva Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo aj na účely jej priradenia k Vašej objednávke, keď komunikujete so zástupcami portálu SlovenskaDovolenka.sk. Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť Vám kvalitnú službu/zákaznícku podporu.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVÁVANÉ PRI KOMUNIKÁCII

Keď komunikujete so zástupcami portálu SlovenskaDovolenka.sk e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, môžeme zhromažďovať osobné údaje ako Vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu.

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVÁVANÉ PRI SPOLUPRÁCI

Ak si objednáte službu cez webový portál slovenskadovolenka.sk, zhromažďujeme Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a telefónne číslo.

Ak platíte prevodom z bankového účtu spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo a číslo bankového účtu spracúvame, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie spolupráce alebo vykonanie opatrení pred spoluprácou na základe Vašej žiadosti.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste klient-objednávateľ prenájmu ubytovacieho zariadenia, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými portál SlovenskaDovolenka.sk uzatvoril zmluvu či spoluprácu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým ubytovacie zariadenia, zazmluvnená účtovnícka spoločnosť a orgány finančnej správy.

Ak ste klient-majiteľ ubytovacieho zariadenia, Vaše osobné údaje poskytujeme predovšetkým klientom-objednávateľom ubytovacieho zariadenia ako aj zazmluvnenej účtovníckej spoločnosti a orgánom finančnej správy.

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia vyplývajúceho z účinnej legislatívy, napr. platného predvolania, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu portálu SlovenskaDovolenka.sk alebo jeho časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému Vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme Vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania Vášho súhlasu.

WEBOVÉ TECHNOLÓGIE A ANALYTICKÉ SLUŽBY

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri Vašej návšteve našej lokality môžeme zhromažďovať určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať návštevníci prechádzajú po webovej lokalite www.slovenskadovolenka.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí najmä adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete.

Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu v našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality.

Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne Vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si Váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

Služba Google Analytics môže byť používaná na sledovanie štatistík o lokalite a demografických informácií týkajúcich sa používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciách o zariadeniach, ktorými sa pripájajú na našu webovú lokalitu. Môžeme používať nástroj Google Search Console pre zistenie ako návštevníci nájdu naše webové stránky a pre optimalizáciu webového vyhľadávania. Tu nájdete informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Google Analytics.

SOCIÁLNE SIETE

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webovej lokalite slovenskadovolenka.sk a profile portálu SlovenskaDovolenka.sk na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o Vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o Vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o Vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).

AKTUALIZÁCIE ZÁSAD A PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ v dolnej časti tejto stránky. Zmeny nadobúdajú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov na našom webovom sídle.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Zodpovednou osobou pre ochranu Vašich osobných údajov je Mgr. Lenka Piovarčiová na ktorú sa môžete obrátiť emailom na kontakt@slovenskadovolenka.sk. Ak ste s našou reakciou na Váš podnet neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, máte možnosť kontaktovať dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov.

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od portálu SlovenskaDovolenka.sk prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť či portál SlovenskaDovolenka.sk Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania,
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o Vás vedieme,
  • právo na vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu – umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali,
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z portálu SlovenskaDovolenka.sk k inému subjektu ak je to technicky možné,
  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania,
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), kontaktujte nás prosím na emailovej adrese kontakt@slovenskadovolenka.sk.

Aktualizované: 18.4.2023

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922