Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v katastri obce Ochtina v okrese Revúca medzi Jelšavou a Štítnikom. Bohatosť a rôznorodosť aragonotovej výplne, zvláštne až čarovné tvary ako aj tajuplnosť vzniku a vývoja tejto jaskyne, upútajú pozornosť jej návštevníkov. Ochtinská aragonitová jaskyňaje zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a zároveň je národnou prírodnou pamiatkou.

Jaskyňa je dlhá 300 metrov a prístupná je 145 metrov dlhou štôlňou, ktorá ústí do jaskynných priestorov. Vytvorená je v prvohorných kryštalických vápencoch. Povrchová zrážková voda presakovala pozdĺž tektonických porúch do podzemia kde spôsobovala chemické rozpúšťanie vápencov a tvorbu železitých okrov. Medzi tektonickými poruchami sa vytvorili chodby, dutiny a siene. Nerozpustné zvyšky sa usadzovali a spomaľovali korózne rozširovanie dna a šikmých stien jaskyne. Zistilo sa, že spodné usadeniny v Oválnej chodbe sú staršie ako 780 000 rokov.

Jedinečnosť Ochtinskej aragonitovej jaskyne spočíva v unikátnej výzdobe a dekorácií. Aragonit (uhličitan vápenatý kryštalizujúci v rombickej sústave) sa tvorí v uzavretých podzemných dutinách so stabilnou mikroklímou z vodných roztokov. V jaskyni sa vyskytujú tri druhy aragonitu, najstaršie sú mlečne zakalené obličkovité útvary, potom dlhé ihlice vytvárajúce kríčkové alebo trsovité útvary a najmladšie útvary tvaru vejárikov.

Jaskyňa predstavuje uzatvretý priestor bez výmeny vzduchu s povrchom, teplota v jaskyni dosahuje cca 8 stupňov Celzia pri vlhkosti vzduch cca 99%. Flóra aj fauna v jaskyni je veľmi chudobná.

Jaskyňa bola objavená náhodne v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. V roku 1956 bol vykonaný prieskum a v roku 1966 začali sprístupňovacie práce. V roku 1969 bola dokončená razba sprístupňovacej štôlne a jaskyňa bola sprístupnená pre verejnosť v roku 1972. Vzhľadom na potrebu zachovať pôvodné klimatické podmienky v jaskyni je počet návštevníkov jaskyne na jednotlivé vstupy limitovaný.

Dĺžka sprístupnenej časti je 230 metrov a jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 1. apríla do 31. októbra. Vo vstupnej časti areálu je stála výstava s prezentáciou poznatkov o jaskyni.

Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922