Zdaňovanie príjmov

Aktualizované 17.01.2014 a platné pre zdaňovacie obdobie roka 2014.

Príjmy z prenájmu rekreačnej nehnuteľnosti spadajú podľa Zákona o dani z príjmov (595/2003) pod §6 ods. 3, ako príjmy z prenájmu nehnuteľností.

Príjmami z prenájmu nehnuteľností sú aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Príjmy z prenájmu chaty sú oslobodené do sumy 500 eur ročne. To znamená, že ak v danom zdaňovacom období nepresiahnu Vaše príjmy z prenájmu chaty 500 eur, neuvádzate ich do daňového priznania.

Do daňového priznania uvediete iba príjmy z prenájmu chaty, ktoré v príslušnom zdaňovacom období presiahli sumu 500 eur, pričom výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

To znamená, že ak využijete oslobodenie príjmov z prenájmu chaty (maximálne do výšky 500 eur ročne), nemôžete do daňového priznania uviesť všetky výdavky, ale musíte ich upraviť na základe vypočítaného pomeru príjmov, ktoré uvádzate do daňového priznania k celkovým príjmom.

Pri výdavkoch si treba uvedomiť, že pri príjmoch z prenájmu chaty už nie je možné uplatniť si paušálne výdavky vo výške 40%, ale uplatňujú sa skutočné výdavky, ktoré boli preukázateľne vynaložené v súvislosti s prenájmom chaty.

Zaujímavá situácia nastáva u osôb, ktorí nemajú iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov z prenájmu chaty (napríklad dôchodcovia). Daňové priznanie za rok 2014 nebude musieť podať ten daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy nepresiahnu 1901,67 eur, t.j. 50% nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá je pre rok 2014 vo výške 3803,67 eur. Do sumy 1901,67 eur sa započítavajú všetky zdaniteľné príjmy. To ale znamená, že daňovník, ktorý má iba príjmy z prenájmu nebude musieť podať daňové priznanie za rok 2014 ak jeho príjmy z prenájmu chaty nedosiahnu sumu 2401,67 EUR (1901,67 eur + 500 eur).

Ak je prenajímaná chata v bezpodielovom spoluvlastníctve, môžu si manželia rozdeliť príjmy z prenájmu chaty v pomere, ktorý je pre nich najvhodnejší, aby optimalizovali svoje daňové povinnosti. Môžu sa tiež rozhodnúť, že všetky príjmy z prenájmu chaty prizná a zdaní iba jeden z nich. Pre delení príjmov z prenájmu si treba uvedomiť, že v akom pomere sa medzi manželov delili príjmy, tak v takom pomere sa budú deliť aj výdavky.

Ak máte na prenájom chaty živnostenské oprávnenie (prenájom nehnuteľností), potom príjmy z prenájmu sa považujú za príjmy zo živnosti podľa §6 ods. 1 a nezdaniteľná položka vo výške 500 eur sa na príjmy z prenájmu chaty nevzťahuje.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922