Účtovanie príjmov

Aktualizované 12.12.2013

Ak prenajímate chatu bez živnostenského oprávnenia, potom príjmy z prenájmu rekreačnej nehnuteľnosti spadajú podľa Zákona o dani z príjmov (595/2003) pod §6 ods. 3, ako príjmy z prenájmu nehnuteľností.

Súčasťou príjmov z prenájmu sú aj príjmy z hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Pri príjmoch iba z prenájmu chaty nemáte povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva. Ak sa však rozhodnete že budete v niektorej sústave účtovať, ste povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Na základe novelizácie Zákona o dani z príjmov, nie je možné, pri príjmoch z prenájmu, uplatniť si paušálne výdavky vo výške 40 %. To znamená, že je možné uplatniť si iba skutočne zaplatené výdavky súvisiace s prenájmom danej nehnuteľnosti. Prenajímteľ musí byť schopný dokázať daňovému úradu, že výdavky ktoré si uplatňuje, boli preukázateľne zaplatené (v hotovosti, alebo prevodom na účet) a priamo súvisia s prevádzkou prenajímanej nehnuteľnosti.

Pre bežného prenajímateľa chaty bez živnostenského oprávnenia je na výber v podstate iba jedna možnosť účtovania príjmov a to viesť počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať a o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Túto evidenciu je prenajímateľ povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť.

Ak prenajímate chatu na živnostenské oprávnenie, stále platí zásada, že nie je možné, pri príjmoch z prenájmu, uplatniť si paušálne výdavky vo výške 40 %. Pri účtovaní príjmov z prenájmu chaty máte na výber z dvoch možností účtovania (neberúc do úvahy podvojné účtvoníctvo, pre ktoré sa tiež môžete rozhodnúť):

1. Ak vykonávate činnosť samostatne bez zamestnanca a dosiahli ste z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy nepresahujúce sumu 170 000 eur, môžete sa rozhodnúť, že budete viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o:

a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Túto evidenciu ste povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť.

2. Viesť jednoduché účtovníctvo.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922