Registračná povinnosť

21.8.2011

S účinnosťou od 1.9.2007 bol novelizovaný § 31 Zákona o správe daní a poplatkov (511/1992 Zb.), ktorý hovorí o oznamovacej a registračnej povinnosti prenajímateľov nehnuteľností.

1. Fyzická osoba ktorá nie je podľa § 31 ods. 1 zaregistrovaná ako podnikateľ (nemá pridelené DIČ) a začne po 1.9.2007 prenajímať na území Slovenskej republiky byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu a to najneskôr do 30 dní po uplynutí mesiaca, kedy s prenájmom začala (keď ste začali prenajímat chatu 5.3.2009, registračnú povinnosť si musíte splniť so 30.4.2009).

2. Fyzická osoba ktorá je už podľa § 31 ods. 1 zaregistrovaná ako podnikateľ (má pridelené DIČ) a začala po 1.9.2007 na území Slovenskej republiky prenajímať byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane a to do 30 dní po uplynutí mesiaca v ktorom s prenájmom začala (v tomto prípade má fyzická osoba oznamovaciu povinnosť).

3. Fyzická osoba ktorá je už podľa § 31 ods. 1 zaregistrovaná ako podnikateľ (má pridelené DIČ) a pred 1.9.2007 prenajímala a ďalej prenajíma na území Slovenskej republiky byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, nemá povinnosť oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane (povinnosť oznámiť túto skutočnosť mala aj podľa predtým platnej právnej úpravy, teda daňový úrad už o tejto skutočnosti vie).

4. Fyzická osoba ktorá nie je podľa § 31 ods. 1 zaregistrovaná ako podnikateľ a pred 1.9.2007 prenajímala a ďalej prenajíma na území Slovenskej republiky byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, bola povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu a to najneskôr do 31.12.2007.

Pod pojmom miestne príslušný správca dane sa rozumie daňový úrad, ktorý je miestne príslušný vášmu trvalému bydlisku (teda nie tam kde máte chatu).

Registračnú povinnosť si splníte predložením riadne vyplneného tlačiva „Prihláška k registrácii FO“. Toto tlačivo Vám dajú na daňovom úrade, alebo si ho môžete stiahnuť na stránke Daňového riaditeľstva SR.

Daňový úrad Vás po overení údajov zaregistruje, pridelím Vám DIČ, vydá osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ. Registrácia a vydanie osvedčenia o registrácii je bezplatné.

Pre splnenie oznamovacej povinnosti stačí, ak napíšete miestne príslušnému daňovému úradu doporučený list v ktorom im oznámite, že ste začali prenajímať nehnuteľnosť. Nemusíte uvádzať údaje o nehnuteľnosti ani prikladať iné potvrdenia. Nezabudnite sa daňovému úradu identifikovať prideleným daňovým identifikačným číslom – DIČ.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922