Potrebujem živnosť?

21.12.2014

Podľa Živnostenského zákona (455/1991 Zb.), prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov nie je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

Ak sa rozhodnete prenajímať chatu, chalupu, byt či dom a nebudete okrem prenájmu poskytovať iné ako základné služby, nemusíte na to mať živnostenské oprávnenie. Za základné služby sa považuje napríklad dodávka elektriny, vody, tepla, odvoz odpadu. Za základné služby sa nepovažujú napríklad služby hotelového typu, poskytovanie stravovania, predaj máp okolia a suvenírov, alebo organizovanie výletov.

Ak teda súbežne s prenájmom chaty poskytujete aj iné ako základné služby ktoré majú súvis s prenájmom, má táto činnosť charakter podnikania na vykonávanie ktorej potrebujete živnostenské oprávnenie.

Odporúčame Vám ohlasovaciu voľnú živnosť „Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom“. Ak popri prenájme poskytujete aj iné služby priamo nesúvisiace s prenájmom, napríklad požičiavanie bicyklov, budete okrem predchádzajúcej živnosti potrebovať aj živnosť na vykonávanie týchto služieb.

Na stránkach Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR je k dispozícii materiál „Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie“, kde si môžete vybrať ohlasovaciu voľnú živnosť podľa potreby.

§ 4
(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

Komentár (výklad) k §4
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Účinnosť od: 1. 1. 1992

Ustanovenie upravuje osobitný právny režim týkajúci sa prenájmu nehnuteľností a prevádzkovania garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá. Nehnuteľnosťami sa podľa § 119 Občianskeho zákonníka rozumejú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Samotný prenájom nehnuteľností nie je živnosťou. Takýto prenájom sa však považuje za živnosť, ak okrem základných služieb spojených s prenájmom sú poskytované aj ďalšie služby (napr. služby hotelového typu). Za základné služby možno považovať služby podmieňujúce riadnu prevádzku nehnuteľnosti. Takýmito službami sú najmä dodávka elektriny, tepla, vody, plynu, odvoz domového a komunálneho odpadu, odvádzanie splaškov, upratovanie spoločných priestorov a pod. V prípade poskytovania iných služieb bude prenajímateľ nehnuteľnosti potrebovať okrem živnosti na prenájom nehnuteľnosti aj živnosť na vykonávanie týchto iných služieb, ak spĺňajú podmienky niektorej zo živností.

Zdroj: www.epi.sk

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922