O niektorých povinnostiach v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti.

6.12.2022

Zákon 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti (v časovej verzii účinnej k 30.6.2022) stanovuje niektoré povinnosti poskytovateľom digitálnej služby.

V zmysle Prílohy 2 uvedeného zákona sa za digitálnu službu považuje aj „Online trhovisko“ – digitálna služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom alebo podnikateľom uzatvárať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách s podnikateľmi buď na webovom sídle online trhoviska, alebo na webovom sídle podnikateľa, ktoré využíva počítačové služby poskytované online trhoviskom.

Za poskytovateľa digitálnej služby sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur.

Okrem iných, poskytovateľ digitálnej služby má povinnosť do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť Národnému Bezpečnostnému Úradu názov a sídlo, kontaktné údaje, poskytovanú službu a názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu.

Na základe oznámenia, NBÚ SR zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb.

Poskytovateľ digitálnych služieb má potom povinnosť prijať a dodržiavať vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia na účely riadenia rizík súvisiacich s ohrozením digitálnej služby a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov ako aj hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident s podstatným vplyvom.

Podrobnosti o povinnostiach poskytovateľa digitálnej služby sú dostupné v aktuálnej verzii Zákona 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922