Evidencia tržieb

21.12.2014

S blížiacim sa koncom roka 2014 sa nám ozvali niektorí ubytovatelia s otázkou, ako sa zmenil spôsob evidencie tržieb pri poskytovaní ubytovacích služieb. Túto problematiku upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V novembri 2014 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorej súčasťou je aj novela zákona 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Táto novela vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 333/2014 s účinnosťou od 1. decembra 2014.

Základné princípy evidencie tržieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice zostali nezmenené. Čo sa zmenilo je, že vznikla možnosť evidovať tržby prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva. Povolenie používať virtuálnu registračnú pokladnicu majú podnikatelia, ktorí v jednom kalendárnom mesiaci nevydajú viac ako 1000 pokladničných dokladov. Pomocou tejto virtuálnej registračnej pokladnice bude možné vytlačiť pokladničný doklad, ktorý bude slúžiť ako doklad o platbe pre platiteľa. Podnikateľ môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu.

Virtuálnu registračnú pokladnicu je možné používať až po registrácii na daňovom úrade a po pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Kód virtuálnej registračnej pokladice pridelí daňový úrad na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti vykonanej elektronickými prostriedkami v predpísanej forme. Po registrácii, daňový úrad poskytne podnikateľovi prihlasovacie údaje na prístup do virtuálnej elektronickej pokladnice. Zákon stanovuje aj spôsob ako je možné ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice.

Najdôležitejšou zmenou celého zákona je však zmena Prílohy č.1 k zákonu 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá definuje služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v eletronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Táto zmena prináša povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej pokladnice, okrem iných, aj pre poskytovateľov ubytovacích služieb (hotelové a podobné ubytovanie, turistické a iné krátkodobé ubytovanie, ostatné ubytovanie) ale aj pre činnosť cestovných agentúr, cestovných kancelárií a ostatných rezervačných služieb a súvisiacich činností, najneskôr od 1. apríla 2015.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922