Energetický certifikát

12.12.2012.

Musím mať energetický certifikát keď prenajímam chatu? Aké povinnosti my vyplývajú zo zákona o energetickej hospodárnosti budov? Toto sú aktuálne otázky prenajímateľov rekreačných zariadení.

V septembri 2012 bola v NR SR schválená novelizácia zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorá vyšla v zbierke zákonov pod číslom 300/2012 (Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov). Uvedená novelizácia doplnila aj povinnosti vlastníka budovy pri jej prenájme.

Na začiatok je potrebné zdôrazniť, že postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov (okrem iného aj energetická certifikácia budov) sa nevzťahujú na:

  • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní a
  • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že väčšina prenajímaných rekreačných nehnuteľností nie je určená na trvalé bývanie, zväčša sa užívajú menej ako 4 mesiace v roku, alebo sa užívajú prevažne v letnom období a teda ich spotreba energie je menšia ako 25% spotreby pri celoročnom užívaní. Na budovy spĺňajúce uvedené podmienky (zväčša chaty, chalupy a drevenice) sa nezťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona o energetickej hospodárnosti budov.

V prípade, že chaty a chalupy nespĺňajú horeuvedené podmienky, sú povinní majitelia týchto ubytovacích zariadení zabezpečiť energetickú certifikáciu chaty aj pri jej prenájme (novému nájomcovi) a to ku dňu uzatvoreniu zmluvy o nájme, sú povinní uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a pri prenájme chaty odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi. Ako súčasť ponuky na prenájom chaty musia uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Zaujímavé sú pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z nedodržania ustanovení zákona o energetickej hospodárnosti budov. Fyzickej aj právnickej osobe môže byť uložená pokuta od 500 do 3000 EUR, ktorá si ako vlastník neobstará energetický certifikát hoci je toto povinná vykonať, neuschová energetický certifikát počas doby jeho platnosti alebo neodovzdá kópiou platného energetického certifikátu nájomcovi.

Na záver iba poznámka, že do 31.12.2015 sa povinnosť energetickej certifikácie nevzťahuje na prenájom bytov a samostatných častí.

SlovenskaDovolenka.sk © 2007-2023
E-mail: kontakt@slovenskadovolenka.sk
Mobil: +421 (0) 902 406 922